Takbesiktning & säkerhetsarbeten

PRIMÄR gör årlig översyn av dina tak och fångar upp brister i god tid så att de kan åtgärdas innan skador uppstår.

PRIMÄR synar ditt tak i detalj, dvs. vi gör en konditionsbesiktning och upprättar ett besiktningsprotokoll med ev. förslag på åtgärder. I denna ingår även en bedömning av takets kvarvarande livslängd. I samråd upprättas sedan en underhållsplan.

Vi utför också tillsyn och rensning av fastigheters avvattningssystem, såsom hängrännor, ränndalar, takbrunnar, lövsilar, stuprör, tubrör mm. Under vintersäsongen gör vi underhållskontroll samt bedömning av erforderliga insatser för is- och snöröjning.

 

Utförande

PRIMÄR:s arbetsmetoder, maskiner och redskap väljs så att inga skador vållas på växter, anläggningar och mark. Samtliga takarbeten leds av en inom taktäckning kompetent arbetsledare och arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt.

 

Sakkunniga och utbildade
Vi är ett av få fastighetsförvaltande företag som har medarbetare som genomgått utbildning för sakkunniga hos Taksäkerhetskommittén.

 

Tjänsteutbud

• Takbesiktningar och inlagningar

• Takavvattning, hängrännor och stuprör

• Takskottning