Ledningssystem och certifieringar

Kvalitets- och miljöledningssystem PRIMÄR är sedan starten 2003 certifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004. Det innebär att vi har ett mycket väl genomarbetat kvalitets- och miljösystem, som är inriktat på att ge ett högt kundvärde där PRIMÄR uppfyller kundens krav och förväntningar. Hög kvalitet i det vi levererar gynnar både våra kunder och oss själva. Vi har ett strukturerat arbetssätt i allt vi gör.
PRIMÄR:s verksamhet ska vara förenlig med gällande lagar och övriga krav inom kvalitets- och miljöområdet.
Kvalitetssäkring ISO 9001:2008

För att säkerställa leverans i rätt tid och enligt uppgjorda överenskommelser arbetar vi med vår kvalitetspolicy som utgångspunkt.

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Företagets framgång är beroende av vår förmåga att förstå och tillgodose kundernas behov samt överträffa deras förväntningar”

Vi ska arbeta efter ett kvalitetssystem som ger en kontinuerligt hög kvalité. Alla i PRIMÄR fastighetsförvaltning AB skall leverera utlovad kvalitet i sitt arbete. Vi ska uppfylla kundens krav och förväntningar genom att alltid utföra arbetena i överensstämmelse med ingångna avtal. Vi ska ständigt verka för att förbättra våra tjänster genom utvärdering och verksamhetsutveckling samt säkerhetsställa att rätt kompetens finns i alla funktioner inom företaget. Vi skall årligen fastställa mätbara kvalitetsmål samt ständigt förbättra och utveckla vårt kvalitetssystem. Kvalitetssäkring är en strategisk fråga och ska omfatta alla processer i företaget.  

Miljöledning ISO 14001:2004

Omsorg om miljön ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Miljöarbetet ska präglas av helhetssyn och innefatta alla led i verksamheten. Medarbetarnas kompetens och delaktighet är avgörande för ett framgångsrikt miljöarbete. För att säkerställa att vår miljöpåverkan minimeras har vi följande policy:

PRIMÄR är ett serviceföretag inom fastighetsbranschen som tillhandahåller fastighets- relaterade tjänster med ett stort ansvar att verka för en bättre miljö. Vi ska vara en aktiv och kompetent samarbetspartner för att tillsammans med våra kunder kontinuerligt minska miljöpåverkan  

Systematiskt arbetsmiljöarbete OHSAS 18001

Vi har certifierat vår verksamhet enligt den internationella standarden för arbetsmiljö OHSAS 18001. Arbetsmiljöfrågor och ett positivt arbetsmiljöklimat som ger ökad motivation och prestation i hela organisationen är ytterst viktigt för oss då vi arbetar utifrån våra värderingar MER; Mål-medveten, Engagerad och Respektfull. En god arbetsmiljö ger ökad säkerhet och trivsel bland våra medarbetare, kunder och andra intressenter. Det ökar även våra möjligheter att behålla och rekrytera kompetent personal i framtiden.  

Företagscertifieringar:

PRIMÄR har företagscertifieringar för:

 • ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001
 • Kylverksamhet enligt kommissionens förordning EG nr. 303/2008


Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande av miljöpåverkan genom att:
 • Säkerställa att medarbetarna har erforderlig miljökompetens. Varje medarbetare ska vara medveten om hur de i sina arbeten ger upphov till miljöeffekter och på vilket sätt dessa skall minimeras.
 • Planera samt genomföra våra transporter och resor på ett miljöanpassat resurseffektivt sätt.
 • Bevara naturresurserna genom återvinning och återanvändning av material.
 • Beakta miljöaspekter vid inköp och val av material, tjänster och leverantörer.
 • Skapa förutsättningar för en effektiv och kretsloppsanpassad avfallshantering.
 • Verka för effektivisering av energianvändning och andra naturresurser.
 • Årligen fastställa mätbara miljömål samt ständigt förbättra och utveckla vårt miljösystem.
 • Följa gällande miljölagar och leva upp till de krav som ställs på oss från myndigheter och kunder. Detta utgör en minimumnivå för vårt miljöarbete.
 • Certifiering och ackreditering

ISO_14001_570x190_web


Medarbetare:

Flera medarbetare innehar certifieringar för:

 • Auktoriserad fastighetsförvaltare utfärdat av AFF
 • Certifiering av besiktningsmän av platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap utifrån SS-EN 1176 och SS-EN 1177
 • Certifierat sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem enligt BFS 2011:16 OVK I för ventilationssystem av alla slag
 • Certifikat kyla enligt EU-förordning nr. 303/2008 och köldmedieförordningen SFS 2007:846 med ändring SFS 2009:908


  • aukt-fast

  • swedcert